User menu

Koraki v postopku VPNZ

 
FAZE POSTOPKA VREDNOTENJA IN PRIZNAVANJA NEFORMALNO IN PRILOŽNOSTNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA
V vseh fazah procesa, ki so opisane spodaj, mora biti uporabnikom omogočeno informiranje in svetovanje.
 

UGOTAVLJANJE učnih izidov, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju.

Posameznik sam in v sodelovanju s svetovalcem ugotavlja, kaj je že osvojil ter zakaj in v kašKne namen lahko le-to uporabi.


DOKUMENTIRANJE posameznikovih učnih izidov, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju.

Pomeni zbiranje dokazov o znanju, spretnostih in/ali kompetencah in urejanje le teh na pregleden način, za določene namene idr. 
Najpogostejše  orodje za dokumentiranje  je portfolijo/zbirna mapa učnih dosežkov/listovnik.


OCENJEVANJE posameznikovih učnih izidov, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju.

Je proces presojanja in vrednotenja posameznikovega znanja, spretnosti in/ali kompetenc po določenih kriterijih (standardih, merilih)
Uporabljajo se različne metode in orodja: intervju, vprašalniki, testi, praktični preizkus, opazovanje na delovnem mestu, ocenjevalni centri idr. Praviloma se kombinira več metod in orodij.


CERTIFICIRANJE - potrjevanje rezultatov ocenjevanja posameznikovih učnih izidov, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju, uradno priznavanje učnih izidov s podelitvijo potrdila, »certifikata«, ki je »javnoveljaven«.


Zgoraj opisane faze postopka so bile opredeljene v naslednjih dokumentih:

  • European Guidelines for Validating Non-formal and Informal Learning (CEDEFOP, 2015) 
  • Priporočila Sveta o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja (EK, 2012) 
Powered by Drupal