User menu

Postopek VPNZ

 
Po splošni opredelitvi je vrednotenje in priznavanje (neformalnega) znanja proces, v katerem identificiramo in ovrednotimo vse posameznikove dosežke (kvalifikacije), ne glede na to, kje (v šolskem sistemu ali zunaj njega) in kako (z izobraževanjem, z delom, s prostovoljskimi in prostočasnimi dejavnostmi) so bili doseženi.
 
Vrednotenje in priznavanje že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc poteka po vnaprej določenih standardiziranih postopkih, ki jih opredeli izvajalec postopkov v skladu z obstoječimi normativnimi podlagami in s strokovno doktrino. Proces je sestavljen iz več korakov.
 
Koraki v postopku
Načela
Postopek v praksi

Powered by Drupal