Priročnik Svetovalni proces in svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih s poudarkom na svetovanju za zaposlene

Na Andragoškem centru Slovenije je v projektu Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 izšel priročnik, v katerem je predstavljen posodobljen strokovni okvir za načrtovanje in izpeljavo svetovalnega procesa v izobraževanju odraslih. Napisale so ga Nevenka Alja Gladek, dr. Eva Boštjančič, mag. Andreja Dobrovoljc, Vera Mlinar, Urška Pavlič in mag. Tanja Vilič Klenovšek. 

V prvem delu so predstavljene strateške in strokovne podlage svetovanja za zaposlene kot specifično ciljno skupino, različni pristopi v svetovanju za zaposlene, pomen razvijanja kulture učenja ter zagotavljanja trajnostnih učinkov izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Zajeti so tudi specifičnost svetovanja na daljavo, vloga promocije in terenskega dela ter pomen partnerskega sodelovanja s sindikati, opisane pa so tudi kompetence svetovalcev, potrebne za razvijanje in ohranjanje njihove poklicne drže. Nadrobno je razčlenjenih pet korakov svetovalnega procesa na dveh ravneh, in sicer v sodelovanju s podjetjem ter za izpeljavo kakovostnega svetovalnega procesa s posameznikom. 

Področje vrednotenja je posebej izpostavljeno v četrtem poglavju, kjer so predstavljene tri tematske zbirke svetovalnih pripomočkov, ki so izšle v projektu, in sicer za načrtovanje in razvoj kariere, za učenje učenja ter za vrednotenje znanja in spretnosti. Predstavitev slednje zbirke povzema ključne informacije in usmeritve za področje vrednotenja: kratko opiše proces vrednotenja in značilnosti njegovih štirih faz, navaja pa tudi svetovalne pripomočke in orodja, ki jih lahko svetovalec uporablja v vseh fazah. Svetovalcem je pri vrednotenju znanja in spretnosti odraslih v pomoč tudi že omenjeni model petih korakov, ki ponuja ustrezno strukturo tudi za izpeljavo svetovanja na tem področju.

Priročnik je natisnjen v 180 izvodih, na voljo pa je tudi v digitalni obliki: https://www.acs.si/digitalna-bralnica/svetovalni-proces-in-svetovalni-pripomocki-v-izobrazevanju-odraslih-s-poudarkom-na-svetovanju-za-zaposlene/.
 

Priročnik Svetovalni proces in svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih s poudarkom na svetovanju za zaposlene

Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si