31.01.2022 - Priročnik Svetovalni proces in svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih s poudarkom na svetovanju za zaposlene

Na Andragoškem centru Slovenije je v projektu Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 izšel priročnik, v katerem je predstavljen posodobljen strokovni okvir za načrtovanje in izpeljavo svetovalnega procesa v izobraževanju odraslih. Napisale so ga Nevenka Alja Gladek, dr. Eva Boštjančič, mag. Andreja Dobrovoljc, Vera Mlinar, Urška Pavlič in mag. Tanja Vilič Klenovšek. 

V prvem delu so predstavljene strateške in strokovne podlage svetovanja za zaposlene kot specifično ciljno skupino, različni pristopi v svetovanju za zaposlene, pomen razvijanja kulture učenja ter zagotavljanja trajnostnih učinkov izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Zajeti so tudi specifičnost svetovanja na daljavo, vloga promocije in terenskega dela ter pomen partnerskega sodelovanja s sindikati, opisane pa so tudi kompetence svetovalcev, potrebne za razvijanje in ohranjanje njihove poklicne drže. Nadrobno je razčlenjenih pet korakov svetovalnega procesa na dveh ravneh, in sicer v sodelovanju s podjetjem ter za izpeljavo kakovostnega svetovalnega procesa s posameznikom. 

Področje vrednotenja je posebej izpostavljeno v četrtem poglavju, kjer so predstavljene tri tematske zbirke svetovalnih pripomočkov, ki so izšle v projektu, in sicer za načrtovanje in razvoj kariere, za učenje učenja ter za vrednotenje znanja in spretnosti. Predstavitev slednje zbirke povzema ključne informacije in usmeritve za področje vrednotenja: kratko opiše proces vrednotenja in značilnosti njegovih štirih faz, navaja pa tudi svetovalne pripomočke in orodja, ki jih lahko svetovalec uporablja v vseh fazah. Svetovalcem je pri vrednotenju znanja in spretnosti odraslih v pomoč tudi že omenjeni model petih korakov, ki ponuja ustrezno strukturo tudi za izpeljavo svetovanja na tem področju.

Priročnik je natisnjen v 180 izvodih, na voljo pa je tudi v digitalni obliki: https://www.acs.si/digitalna-bralnica/svetovalni-proces-in-svetovalni-pripomocki-v-izobrazevanju-odraslih-s-poudarkom-na-svetovanju-za-zaposlene/.
 

Priročnik Svetovalni proces in svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih s poudarkom na svetovanju za zaposlene


22.12.2021 - Gradivo zaključne konference Poti do znanja in novih priložnosti za vse zaposlene

Zaključna konferenca Poti do znanja in novih priložnosti za vse zaposlene je potekala 8. decembra 2021 v okviru projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022. Projekt s krajšim imenom Svetovanje za zaposlene 2016-2022 vodi ACS, financirata pa Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport.

Na konferenci so bile predstavljene tudi aktivnosti mreže izvajalcev svetovanja za zaposlene v Sloveniji, ki v 15 konzorcijih potekajo po Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022.

Osrednja govorca na konferenci sta bila Uwe Gartenschlaeger, predsednik EAEA (Evropskega združenja za izobraževanje odraslih), in dr. Eva Boštjančič, profesorica na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Vse gradivo konference skupaj s knjižico, ki povzema rezultate obeh projektov pol leta pred zaključkom, je dostopno tukaj: https://zaznanje.si/zk

Poti do znanja


15.11.2021 - Strokovno gradivo Svetovalni pripomočki in orodja za vrednotenje znanja in spretnosti (2021)

Strokovno gradivo Svetovalni pripomočki  in orodja za vrednotenje znanja in spretnosti (2021) je nastalo v  projektu Strokovna podpora informativno svetovalnih dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022.

Poleg opisa procesa vrednotenja znanja in spretnosti obsega 33 pripomočkov, ki ponujajo svetovalcem gradiva, aktivnosti, orodja in strnjene informacije za kakovostno vrednotenje znanja in spretnosti v izobraževanju odraslih. Posebna pozornost je namenjena zaposlenim, ki so osrednja ciljna skupina projekta.

Pri pripravi tega gradiva smo se posvetovali tudi s tremi izkušenimi svetovalkami, ki so v delovni skupini za pripravo te zbirke posredovale svoje predloge pripomočkov in orodij za vrednotenje znanja in spretnosti.

Gradivo je dostopno tukaj.

Strokovno gradivo Svetovalni pripomočki  in orodja za vrednotenje znanja in spretnosti (2021)
 


19.10.2021 - Mikro-krediti v terciarnem izobraževanju

Na spletnem seminarju z naslovom A Primer for Developing and Managing University Micro-Credentials (EDEN) bo predstavljena osnova mikro-kreditov s posebnim poudarkom na nastajajočih definicijah ter gonilnikih za njihov razvoj.

Izpostavljene bodo ugodnosti in izzivi njihovega pridobivanja, vrste mikro-kreditov ter njihov vpliv na razvoj pristopov za učenje, ki temelji na kompetencah, minimalnih ravneh uspešnosti in domeni za certificiranje. Panel pa je namenjen deljenju praktičnih primerov mikro-kreditov institucij in poklicnih mrež.

Spletni seminar bo potekal 25. oktobra 2021.<

Na spletnem seminarju z naslovom A Primer for Developing and Managing University Micro-Credentials (EDEN)


22.09.2021 - Začetek Dnevov svetovanja za znanje 2021

Med 22. in 24. septembrom 2021 v 34 središčih ISIO in SSU po Sloveniji potekajo Dnevi svetovanja za znanje, katerih poglavitni namen je promocija formalnih in neformalnih izobraževalnih programov ter predstavitev svetovalne podpore odraslim.

Središča bodo skupaj s partnerji na različnih javnih mestih pripravila tako izobraževalne kot promocijske dogodke, s katerimi bodo predstavili dejavnost svetovanja za vključevanje in nadaljevanje izobraževanje, ugotavljanja in dokumentiranja znanja in spretnosti odraslih ter samostojnega učenja. Izpeljala bodo tudi različne brezplačne delavnice in predstavitve, v živo in po internetnih orodjih.

Dnevi svetovanja za znanje

Dnevi svetovanja za znanje so tudi letos povezani s Tedni vseživljenjskega učenja. Ti potekajo med 6. septembrom in 10. oktobrom 2021, zato so dnevi ena od skupna akcij TVU.


06.09.2021 - Napoved virtualne konference o mikro-kreditih, 25. in 26. 11. 2021

CEDEFOP organizira virtualno konferenco o mikro-kreditih (Conference on microcredentials), ki bo potekala 25. in 26. novembra 2021.

Na konferenci bodo predstavljene začetne ugotovitve CEDEFOP projekta Microcredentials for labour market education and training. Na dogodku bodo zbrani mednarodni strokovnjaki in raziskovalci razpravljali o različnih vidikih vpliva mikro-kreditov na nacionalne in mednarodne kvalifikacije in sisteme certificiranja. 

Conference on microcredentials


18.08.2021 - Revidirana izdaja knjižice Vlaganje v karierno svetovanje (Investing in career guidance)

Avgusta 2021 je CEDEFOP objavil revidirano izdajo knjižice Vlaganje v karierno svetovanje (Investing in career guidance), ki med drugim izpostavlja pomen kariernega svetovanja za odrasle.

Odrasli se na trgu dela srečujejo z radikalnimi spremembami, ki so posledica tehnološkega napredka, staranja populacije, globalizacije,… Stara delovna mesta izginjajo ali pa se radikalno spreminjajo, vse to pa vpliva na pojav potrebe po prekvalifikacijah ali po nadgradnji obstoječih kompetenc pri odraslih. Svetovanje je v takih primerih še posebej pomembno za starejše zaposlene in vse tiste, ki želijo svoje kompetence ovrednotiti.

Vabljeni k branju!

Vlaganje v karierno svetovanje


19.07.2021 - Svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih

Vstopili smo v zadnje leto projekta ESS Svetovanje za zaposlene 2016–2022  je naslov članka v julijski številki e-Novičk. V članku sodelavka ACS na kratko predstavlja rezultate Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 za obdobje od 1.6.2016 do 31.3.2021. V tem obdobju je bilo za vključenih 18.835 zaposlenih izpeljanih 28.027 svetovalnih obravnav, in sicer 67,2 % prvih in 32,8 % nadaljnjih. 9,6 % pa jih je bilo vezanih na ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja.

Vabljeni k branju članka! 


03.05.2021 - Nova javna razprava o evropskem pristopu do mikro-kreditov

Evropska komisija pričenja z javno razpravo na temo ˝Mikro-krediti za vseživljenjsko učenje in zaposljivost˝ (“Micro-credentials for lifelong learning and employability”). Razprava bo odprta do 13. julija 2021.

Temeljni namen je zbiranje idej za oblikovanje skupne opredelitve mikro-kreditov, EU standardov za njihovo kakovost in transparentnost ter nadaljnjih korakov na institucionalni, nacionalni in evropski ravni.

Kako sodelovati? Izpolnite vprašalnik – to lahko storite kot organizacija ali kot posameznik.

Vabljeni k sodelovanju!


20.04.2021 - Gradiva s posveta o umeščanju mednarodnih kvalifikacij v NOK

Mednarodni posvet o umeščanju mednarodnih kvalifikacij v nacionalna ogrodja kvalifikacij je potekal 23. marca 2021, v organizaciji Nacionalne koordinacijske točke SOK-EOK

Namen posveta je bil predstaviti izhodišča ter poglede na mednarodne kvalifikacije z vidika Evropske unije ter nekaterih držav članic in po besedah organizatorjev predstavlja začetni korak k razmisleku o vlogi in položaju mednarodnih kvalifikacij v slovenskem prostoru.

Gradiva s posveta si lahko ogledate tule.

Slovensko ogrodje kvalifikacij


01.03.2021 - Prva ˝on-line˝ razprava o Evropskem certifikatu digitalnih kompetenc

Akcijski načrt digitalnega izobraževanja (2021 - 2027) predlaga oblikovanje evropskega potrdila o digitalnih znanjih in spretnostih (EDSC), ki ga bodo priznavale in sprejemale vlade, delodajalci in drugi deležniki na evropski ravni. Odraslim bo omogočal opredeljevanje ravni razvitosti digitalne kompetence v skladu z ravnmi v evropskem okviru digitalnih kompetenc.

Prvi korak k temu je izpeljava študije izvedljivosti. Za ta namen je do 5. marca 2021 odprta javna razprava v katero se lahko vključijo vsi nosilci in strokovnjaki izobraževanja odraslih.

Oglejte si vabilo in sodelujte v razpravi

 


11.02.2021 - Izšli zadnji dve knjižici z opisniki temeljnih zmožnosti

Na Andragoškem centru Slovenije smo izdali še zadnji dve knjižici z opisniki temeljnih zmožnosti (ključnih kompetenc), Socialne in državljanske kompetence ter Kulturna zavest in izražanje in s tem zajključili komplet knjižic z opisniki temeljnih zmožnosti, ki je začel nastajati leta 2011.

Knjižice z opisniki kratko opisujejo posamezne temeljne zmožnosti in jih poskušajo narediti čim bolj življenjske. Opisniki pomagajo astraktno temeljno zmožnost konkretizirati, jo narediti uporabno, predvsem pa jo »napolniti« s primeri iz vsakdanjega življenja odraslih. Poleg tabel z opisniki, ki so za vsako temeljno zmožnost pripravljeni na dveh ravneh, minimalni in optimalni, knjižice vsebujejo tudi pripomočke za delo z odraslim – samoocenjevalne vprašalnike.

V podporo razvijanja temeljnih zmožnosti smo na Andragoškem centru Slovenije pripravili tudi serijo izobraževalnih filmov Na poti do življenjske uspešnosti.

Socialne in državljanske kompetence   Kulturna zavest in izražanje


21.01.2021 - Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba

Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1), sprejet leta 2018, opredeljuje tudi dejavnosti na področju izobraževanja odraslih. Ena od teh je svetovalna dejavnost pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja, spretnosti in veščin, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju na podlagi dokumentacije, in sicer za osebnostni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela.
 
Kot izvedbeni dokument, ki natančneje operacionalizira določila zakona, so bile leta 2020 izdane Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba. Smernice posebej opredeljujejo, da odrasli skupaj s svetovalcem v procesu ugotavljanja in dokumentiranja ugotovi in ozavesti, katero znanje in spretnosti že ima ter jih je pridobil v formalnem in neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju. Naloga svetovalca je, da usmerja odraslega pri zbiranju in urejanju dokumentacije o učnih izidih, pridobljenih po različnih poteh (formalno, neformalno in priložnostno) učenja in dela, s posebnim poudarkom na aktivni vlogi tako odraslega kot svetovalca v tem procesu. Smernice je pripravila delovna skupina, ki jo je imenovalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih


23.12.2020 - Uspešno izveden strokovni dogodek Vrednotenje znanja zaposlenih, izkušnje in izzivi

Andragoški center Slovenije je v okviru ESS projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 organiziral strokovni dogodek z naslovom Vrednotenje znanja zaposlenih, izkušnje in izzivi

Dogodek je potekal 4. 12. 2020 preko ZOOM aplikacije, udeležilo pa se ga je več kot 80 udeležencev, ki se pri svojem delu srečujejo s področjem vrednotenja znanja odraslih.

Osrednje poudarke in zaključke dogodka si lahko ogledate tule.
 


30.11.2020 - Vrednotenje znanja zaposlenih, izkušnje in izzivi

Andragoški center Slovenije v okviru ESS projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 pripravlja strokovni dogodek z naslovom VREDNOTENJE ZNANJA ZAPOSLENIH, IZKUŠNJE IN IZZIVI.
 
Dogodek je namenjen strokovni javnosti, z namenom medsebojnega informiranja strokovnih delavcev, strokovne javnosti in ključnih deležnikov o poteku in rezultatih vrednotenja v projektu ter seznanitvi z evropskimi in nacionalnimi priporočili za nadaljnji razvoj tega področja. 

Gosta na dogodku bosta tudi strokovnjak iz Cedefopa, ki pokriva področje vrednotenja, g. Ernesto Villalba Garcia ter predstavnica MIZŠ v EU skupini za področje vrednotenja, dr. Slavica Černoša

Dogodek bo potekal v petek, 4. decembra 2020, preko ZOOM aplikacije, med 9. 30 in 13. uro.

Vabilo s programom


28.10.2020 - Evropska komisija promovira usposabljanje in vseživljenjsko učenje

Evropska komisija (EK)  je v juliju 2020  predstavila dokument ˝European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience˝, ki promovira usposabljanje in vseživljenjsko učenje ter postavlja cilje za izboljšanje in pridobivanje novih spretnosti. Opredeljeni cilji naj bi bili doseženi v obdobju petih let s pomočjo partnerstva med državami članicami EU, podjetji in socialnimi partnerji.
 
Agenda opredeljuje 12 akcij. Med njimi je opredeljen tudi ˝micro-credential˝ pristop, ki pomeni pridobivanje "kreditnih točk" po delih, v modularno zasnovanem izobraževanju in usposabljanju odraslih in sestavljanju le teh vse do pridobitve določne kvalifikacije (skladno z Evropskim ogrodjem kvalifikacij). Ambicija EK je, da bi do leta 2025 za odrasle izpeljali 540 milijonov usposabljanj za 60 milijonov nižje izobraženih in 40 milijonov brezposelnih odraslih. Poleg tega naj bi se število odraslih z razvitimi digitalnimi kompetencami zvišalo na 230 milijonov.

European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience


17.09.2020 - Prenovljen register Slovenskega ogrodja kvalifikacij (SOK)

Med novostmi na portalu SOK je tudi prenovljen register SOK, ki vpeljuje naslednje novosti:

Dodani so tudi opisi poklicev ter video predstavitve za posamezne kvalifikacije. 

Vabljeni k ogledu in preizkušanju!


17.07.2020 - Nova podoba in vsebinska nadgradnja Europassa

Od 1. julija je v uporabi prenovljena oblika spletnega orodja Europass, ki je nadomestila prejšnjo različico. Poleg nove podobe, je Europass tudi vsebinsko nadgrajen, in sicer ponuja tudi informacije o delovnih mestih ali priložnostih za učenje na evropski ravni. V informacije so vključene tudi nacionalne točke in službe za podporo pri iskanju zaposlitve ali za vključitev v izobraževanje. 


Prenovljen Europass omogoča izdelavo prilagojenega življenjepisa in spremnih pisem v različnih predlogah ter prejemanje predlogov za delo in tečaje, ki temeljijo na izraženih spretnostih in interesih posameznikov.

Nova podoba in vsebinska nadgradnja Europassa


03.06.2020 - Opolnomočenje odraslih s pomočjo poti izpopolnjevanja in prekvalifikacije

CEDEFOP je objavil študijo o raziskavi opolnomočenja odraslih s pomočjo poti izpopolnjevanja in prekvalifikacije z naslovom Empowering adults through upskilling and reskilling pathways.

Poročilo med drugim izpostavlja, da je spoznavanje specifičnih ciljnih skupin med nižje izobraženimi, ki  imajo potencial za nadaljnji razvoj, ključnega pomena za uspešno načrtovanje in implementacijo učinkovitih poti izpopolnjevanja in prekvalifikacije za tiste, ki te poti najbolj potrebujejo. 

Vabljeni k branju!

Empowering adults through upskilling and reskilling pathways


05.05.2020 - Novi izzivi in priložnosti, ki jih digitalizacija orodij za ocenjevanje prinaša v postopke vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja

CEDEFOP je objavil tematsko poročilo How digital forms of assessment and self-assessment might place a new challenge and opportunity for assessment methodologies (European Inventory on validation of non-formal and informal learning 2018), v katerem izpostavlja pomen digitalizacije orodij za ocenjevanje v postopkih vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja.

Podatki kažejo, da uporaba samoevalvacijskih orodij v elektronski obliki  na evropski ravni narašča. Številne iniciative in projekti spodbujajo razvoj digitalnih orodij v podporo ugotavljanju, dokumentiranju in  ocenjevanju znanj, pridobljenih neformalno in priložnostno, v nekaterih primerih pa se uporabljajo celo za namen certificiranja. V poročilu je še posebej zanimiv pogled v prihodnost – napovedi rabe digitalne tehnologije v postopkih vrednotenja.

Poročilo je v angleškem jeziku dostopno tukaj.

Novi izzivi in priložnosti, ki jih digitalizacija orodij za ocenjevanje prinaša v postopke vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja


10.04.2020 - CEDEFOP je pripravil posodobljen pregled stanja na področju vrednotenja

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja, CEFEFOP, je pripravil posodobljen Inventory on validation of non formal and informal learning 2018, ki predstavlja edinstven prikaz uporabe postopkov vrednotenja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni v evropskih državah.

Pripravljen je za 36 držav, dodana vrednost poročil pa so predvsem primeri dobrih praks na tem področju. Na povezavi najdete poleg poročil tudi tematsko poročilo o ključnih dejavnikih oblikovanja in implementacije iniciativ na področju vrednotenja ter tri mednarodne študije primera.

Inventory on validation of non formal and informal learning 2018


10.03.2020 - Vključevanje digitalnih značk v Europass

Digitalne značke se vse bolj uveljavljajo v slovenskem prostoru. Tudi Nacionalni center Europass skozi ERASMUS+ projekt Aligning Badges, ESCO and the Certificate Supplement (ABECS) išče in preizkuša rešitve za izdajo Priloge k spričevalu v okviru Acclaim platforme za izdajo digitalnih značk. Digitalne Priloge k spričevalu so preizkusili z dijaki Srednje frizerske šole Ljubljana in Šolskega centra Velenje. 


25.02.2020 - Poročilo Skills Matter, OECD

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj, OECD, je objavila poročilo o znanju odraslih Skills Matter, ki hkrati raziskuje povezave med znanjem odraslih in trgom dela.

Poseben poudarek je v poročilu namenjen rezultatom zadnjega kroga prvega cikla raziskave PIAAC v letih 2017–2018

Vabljeni k branju!

Poročilo Skills Matter, OECD


07.01.2020 - Usklajevanje vrednotenja in svetovanja, CEDEFOP

Decembra 2019 je CEDEFOP izdal zanimivo gradivo o povezovanju področij vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja ter kariernega svetovanja, Usklajevanje vrednotenja in svetovanja (Coordinating guidance and validation).

Gre za študijo v kateri je predstavljenih 13 primerov iz prakse 12 Evropskih držav o tem, kako se področji vrednotenja ter svetovanja povezujeta v različnih kontekstih in institucionalnih okoljih po vsej Evropi. Na podlagi analize teh praks so v zadnjem delu študije predstavljeni dejavniki za uspešno usklajevanje obeh področij ter priporočila.

Vabljeni k branju gradiva in povzetka (oboje v angleškem jeziku).

Usklajevanje vrednotenja in svetovanja, CEDEFOP


18.12.2019 - Globalno poročilo o nacionalnih in regionalnih kvalifikacijskih okvirih

Izšlo je posodobljeno Globalno poročilo o nacionalnih in regionalnih kvalifikacijskih okvirih (Global inventory of national and regional qualifications frameworks), ki je nastalo v sodelovanju CEDEFOP, UNESCO, ETF in UNESCO inštituta za vseživljenjsko učenje.
Poročilo zajema in analizira globalne trende ogrodij kvalifikacij. 

Globalno poročilo o nacionalnih in regionalnih kvalifikacijskih okvirihPosodobljeno poročilo je četrta izdaja, sestavljeno pa je iz:
-    6 tematskih poglavij,
-    102 individualnih opisov držav ter 7 regionalnih ogrodij kvalifikacij.

Vabljeni k branju!

 


15.11.2019 - Odziv EAEA na javno razpravo o priporočilih za področje vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja

Evropska komisija je odprla javno razpravo o priporočilih za področje vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja na katero se je odzvalo Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA). V izjavi EAEA priznava pomen priporočil predvsem kot dokumenta, ki daje ˝zagon˝ področju vrednotenja ter spodbuja nacionalne aktivnosti k ustvarjanju večjih in boljših priložnosti za vrednotenje.

Vabljeni k branju izjave!


24.09.2019 - Cedefop, September 2019: več člankov, tudi o vrednotenju

Cedefop's Magazine Promoting Learning for Work, September 2019: Skill set AND MATCH
Objavljeni so članki o kompetencah prihodnosti, o doseganju nižje izobraženih, o vrednotenju… Vabljeni k branju!

 


23.08.2019 - Evropska komisija odprla javni posvet o vrednotenju neformalnega in priložnostnega učenja

Do 13. novembra 2019 lahko, tako da izpolnite spletni vprašalnik, sodelujete na javnem posvetu Evropske komisije o vrednotenju neformalnega in priložnostnega učenja.

Vprašalnik je namenjen tako strokovni kot splošni javnosti, zlasti posameznikom, ki so izkoristili možnosti za potrjevanje. Evropska komisija želi na ta način dobiti informacije in stališča o tem, kako države članice izvajajo Priporočilo o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja iz leta 2012 v praksi in ali s tem ljudem dajejo več in boljše možnosti za potrjevanje njihovih znanj in spretnosti. Komisija in nacionalni organi bodo na tej podlagi opredelili načine za izboljšanje priporočila in njegovega izvajanja.

Dodatna pojasnila in spletni vprašalnik najdete tukaj

Evropska komisija


09.07.2019 - V juniju in juliju na EPALE o neformalnem in priložnostnem učenju

EPALE, ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi, posveča poletna meseca neformalnemu in priložnostnemu učenju odraslih.

Različne prispevke o prednostih in izzivih tovrstnega učenja, ki je tesno povezano tudi z vrednotenjem tako pridobljenega znanja, lahko preberete na tematski spletni strani.

Vabljeni k branju!

 


06.06.2019 - Tretji bienale o vrednotenju predhodno pridobljenega znanja

V Berlinu je 7. in 8. maja potekalo tretje bienale o vrednotenju predhodno pridobljenega znanja. Na dogodku se je zbralo 300 udeležencev iz 40 držav; razpravljali so o oblikovanju politike na področju vrednotenja. 

Med drugim so udeleženci sprejeli tudi berlinsko deklaracijo o vrednotenju predhodno pridobljenega znanja.

Več o dogodku

Vabljeni k branju!


VPL Biennale


20.05.2019 - Posodobljen manifest o izobraževanju odraslih v slovenščini

Izobraževanje odraslih pomaga spreminjati življenje in s tem prispeva k skupnemu dobremu. Posodobljeni Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju izpostavlja devet izzivov, pri katerih ima izobraževanje odraslih pomembno vlogo. Tako kot smo napovedali v aprilu, lahko vse izzive ter priporočila za politike zdaj preberete tudi v slovenski izdaji dokumenta.

Vabljeni k branju!

Rezultat iskanja slik za Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju


16.04.2019 - Osrednja tema prve letošnje številke revije ELM je izobraževanje odraslih in vrednotenje

V prvi letošnji številki evropske revije za vseživljenjsko učenje Elm najdete celo vrsto zanimivih člankov in intervjujev o izobraževanju odraslih in vrednotenju znanja, spretnosti in kompetenc. Med njimi so tudi zanimivosti o digitalnih značkah, elektronskem načinu beleženja, o katerem se na evropski ravni vedno bolj govori.

Vabljeni k branju!

Rezultat iskanja slik za elm magazine


02.04.2019 - Posodobljen manifest o izobraževanju odraslih

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) je izdala posodobljen manifest o izobraževanju odraslih v 21. stoletju - Manifesto for Adult Learning in the 21st Century: The Power and Joy of Learning, ki je objavljen v angleškem jeziku.

Več o dokumentu pa ob izidu slovenskega prevoda (predvidoma v maju).

Vabljeni k branju!
Rezultat iskanja slik za Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju


21.03.2019 - Poziv k prijavi za nagrado VINCE Validation Prize 2019

Evropsko zdrzženje za izobraževanje odraslih (EAEA) je na svojih straneh objavila informacijo o odprtem pozivu k prijavi za nagrado VINCE Validation Prize 2019 (Validation for Inclusion of New Citizens in Europe). 

Nagrada je namenjena inovativnim in prenosljivim projektom s področja vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja, še posebej projektom vrednotenja, katerih ciljna skupina so priseljenci in begunci.

Celovita informacija o odprtem pozivu je objavljena tukaj.

Vabljeni k ogledu!


20.03.2019 - Objavljena gradiva z dogodka »Skills Assessment and Validation of Non-formal and Informal Learning« (Bonn, 4. in 5. december 2018)

V začetku decembra je v Bonnu potekal EPUO (Evropski program za učenje odraslih) dogodek z naslovom Skills Assessment and Validation of Non-formal and Informal Learning. Gradiva z dogodka so dostopna tukaj.

Med prispevki je tudi zanimiv napovednik razvoja področja vrednotenja do leta 2030.

Vabljeni k ogledu!
 


27.02.2019 - Arnesov spletni tečaj: E-listovnik Mahara

11. marca 2019 ob 13. uri Arnes organizira spletni tečaj na temo E-listovnika Mahara.

Tečaj je namenjen vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, na njem pa bodo predstavljene različne funkcije E-listovnika in možnosti povezovanja njegove uporabe z različnimi oblikami učenja.

Tako kot E-portfolijo, ki smo ga razvili za področje vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih, je tudi E-listovnik izdelan v Mahari, odprto-kodnem programskem okolju, zato bo znanje, ki ga boste pridobili na tečaju, uporabno tudi pri delu z E-portfolijem.

Prijava na tečaj


29.01.2019 - Tretji bienale o vrednotenju predhodno pridobljenega znanja (Berlin, maj 2019)

V Berlinu bo 7. in 8. maja potekal tretji bienale na temo vrednotenja predhodno pridobljenega znanja, z naslovom Making policy work: Validation of Prior Learning for education and the labour market.

Razprava se bo osredotočala na šest ključnih področij, in sicer: organiziranost postopkov, financiranje, postopki in orodja, podporne dejavnosti (svetovanje), poti, ki jih vrednotenje odpira ter sistemske podlage.

Več o dogodku 


 


10.12.2018 - »Skills Assessment and Validation of Non-formal and Informal Learning« (Bonn, 4. in 5. december 2018)

V začetku decembra je v Bonnu potekal EPUO (Evropski program za učenje odraslih) dogodek z naslovom Skills Assessment and Validation of Non-formal and Informal Learning.

Gostiteljica je bila Nacionalna agencija za izobraževanje za Evropo na Federalnem inštitutu za poklicno izobraževanje in usposabljanje Nemčije. Udeležilo se ga je 40 evropskih strokovnjakov iz 23 držav, ki so izmenjali izkušnje s področja ocenjevanja kompetenc in vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja odraslih. 

Ključni poudarki dogodka in napovedi na področju vrednotenja do leta 2030 so na kratko opisani v članku, objavljenem v decembrskih e-Novičkah.

Gradiva z dogodka bodo objavljena na strani Federalnega inštituta za poklicno izobraževanje in usposabljanje

Vabljeni k branju!


15.11.2018 - Evropski okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev v slovenskem prevodu

Na Zavodu RS za šolstvo so v obliki brezplačne publikacije v elektronski obliki objavili DigCompEdu - Evropski okvir kompetenc izobraževalcev. Publikacija je v slovenskem jeziki.

Vabljeni k branju.


19.10.2018 - Projekt Innoval (inovativne metode ocenjevanja za vrednotenje) je zaključen

Platforma za vseživljenjsko učenje (LLLP)  sporoča, da se je s konferenco v septembru 2018 je zaključil dveletni projekt Innoval (inovativne metode ocenjevanja za vrednotenja znanja), rezultat katerega je tudi zbirka 50 inovativnih metod za vednotenje znanja prikrajšanih skupin.

Metode so prosto dostopne na spletni strani in izvirajo iz digitalnih ocenjevalnih orodij, integriranih multidisciplinarnih podpornih skupin, portfolijev, intervjujev in mentorstva, ki vsem omogočajo, da potrdijo svoje spretnosti in razvijajo svojo kariero. 

Več o projektu, vključenih partnerjih in rezultatih lahko preberete na spletni strani projekt.


26.09.2018 - Video o vrednotenju

Italijanski kolegi iz Nacionalnega inštituta za analize javne politike (Instituto Nazionale per l`Analisi delle Politiche Pubbliche Corso d`Italia - INAPP), ki smo jih na Andragoškem centu Slovenije gostili na študijskem obisku poleti 2017, so pripravili in objavili video o vrednotenju.

Video je nastal je kot plod raziskovanja praks s področja vrednotenja v Italiji, Sloveniji, Belgiji, Nemčiji in Latviji.

Vabljeni k ogledu.


18.09.2018 - Poti do opolnomočenja: priznavanje kompetenc sirijskih beguncev v Egiptu, Iraku, Jordaniji, Libanonu in Turčiji (UNESCO, 2018)

UNECO-v Inštitut za vseživljenjsko učenje je izdal novo publikacijo z naslovom “Pathways to empowerment: Recognizing the competences of Syrian refugees in Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon and Turke” - Poti do opolnomočenja: priznavanje kompetenc sirijskih beguncev v Egiptu, Iraku, Jordaniji, Libanonu in Turčiji. Publikacija izpostavlja pomen sistemov vrednotenja in priznavanja za begunce iz Sirije, kot del celovitih nacionalnih strategij. Za otroke, mladino in mlajše odrasle, katerih izobraževanje je bilo prekinjeno, predstavljajo postopki priznavanja neformalno pridobljenih kompetenc orodje za opolnomočenje, ki je nujno potrebno za ponovno vključitev v izobraževalni sistem ter na trg dela.

Vir


27.08.2018 - Evropska konferenca o inovativnih metodah vrednotenja

Platforma za vseživljenjsko učenje (Lifelong Learning Platform, LLLP) vabi na Evropsko konferenco o inovativnih metodah vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, ki bo potekala 13. septembra 2018 v Bruslju.

Konferenca bo izvedena v okviru projekta INOVAL, katerega namen je odgovoriti na potrebo po veljavnih in zanesljivih metodah ocenjevanja, ki bodo omogočile vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja vsem učečim se, s poudarkom na predstvavnikih ranljvih skupin, kot so priseljenci, dolgotrajno brezposelni in tisti, ki so imeli neprijetne izkušnje s formalnim izobraževanjem in šolskimi ocenjevanjem.


02.07.2018 - Posodobljen Europass okvir 2018

Države članice EU so 12. aprila 2018 sprejele posodobljen Europass okvir, s katerim želijo poenostaviti in posodobiti Europass življenjepis in druga orodja, s katerimi postanejo kompetence posameznika vidne ter izpolnijo pričakovanja na trgu dela.

Več informacij o posodobitvi najdete v  Decision of the European Parliament and of the Council on a common framework for the provision of better services for skills and qualifications (Europass) and repealing Decision No 2241/2004/EC, Europass dokumente pa na povezavi http://www.europass.si/.

Vabljeni k ogledu!

europass


20.06.2018 - European Validation Festival 2018: gradiva

Evropska komisija je 14. in 15. junija 2018 organizirala koferenco deležnikov na področju vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja (European Validation Festival), namen katere je bila izmenjava praks, idej in znanja s področja.

Predstavitev delavnic iz prvega dne konference in opis promocijskih stojnic ter posnetek drugega dne konference so dostopni tukaj.


31.05.2018 - European Validation Festival, 14. in 15. junij 2018

14. in 15. junija bo v Bruslju potekal Evrospki festival vrednotenja predhodno pridobljenega znanja (European Validation Festival). Ogled vsebine posameznih delavnic in prijava na dogodek je mogoča tukaj


25.05.2018 - Spletni seminar Kolegialna presoja na področju vrednotenja neformalno pridobljenega znanja

Spletni seminar Kolegialna presoja na področju vrednotenja neformalno pridobljenega znanja (European Webinar on Peer Review for VNFIL providers) je bil izveden 25. maja 2018.

Objavljamo spletno povezavo na spletno stran Peer Review European Network (Evropsko mrežo za kolegialno presojo) in spletno stran projekta Peer Review fo VNFIL Extended (stran je v nemščini in bo v kratkem prevedena v angleščino), kjer so objavljena in dostopna različna gradiva s področja.


18.05.2018 - EAEA: brezplačni spletni seminar na temo vrednotenja neformalno pridobljenega znanja in kolegialne presoje

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) 25. maja 2018 ob 10. uri organizira brezplačni spletni seminar ("webinar") za vse, ki jih zanima področje vrednotenja in priznavanje neformalno pridobljenega znanja.

Tema seminarja bo kolegialna presoja kot ena od metod za presojanje in zagotavljanje kakovosti na področju vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja. Na seminar se je treba prijaviti.


03.05.2018 - Projekt Peer Review VNFIL Extended

Julija se bo zaključil projekt Transnational Peer Review for Quality Assurance in Validation of Non-Formal and Informal Learning (VNFIL) Extended (Transnacionalna kolegialna presoja za zagotavljanje kakovosti na področju vrednotenja neformalnega in priložnostega učenja). 

V projektu, ki ga izpeljuje mednarodni konzorcij partnerjv, med katerimi je tudi Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA), so opredeljeni naslednji cilji:

  • podpirati izboljšave, spremljanje in evalvacija politik zagotavljanja kakovosti v različnih sistemih vrednotenja neformalnega in priložnostega učenja držav članic;
  • povečati medsebojno zaupanje v transnacionalno rabo vrednotenja neformalnega in priložnostega učenja;
  • uskladiti metode zagotavljanja kakovosti v državah članicah.

25.04.2018 - Projekt MIRVA (Making Infomal Recognition Visionable and Actionable)

Projekt MIRVA (Making Infomal Recognition Visionable and Actionable) želi izboljšati postopke vrednotenja s pomočjo rabe ˝Open  Badges˝ pristopa.  Dosedanji dosežki na področju vrednotenja so še vedno omejeni na formalno priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja, ˝open badges˝ pristop pa naj bi omogočil oblikovanje okolja, ki podpira ˝priložnostno priznavanje priložnostnega učenja˝ na različnih ravneh: državni, na ravni izobraževalnega sektorja, trga dela,…

Možnosti za oblikovanje tovrstnega okolja raziskujejo v okviru projekta Erasmus+ MIRVA (2017-2020), ki je podrobneje opisan na spletni strani EAEA. Vabljeni k spremljanju!


16.03.2018 - Ogrodja kvalifikacij v Evropi v letu 2017

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja, CEDEFOP, je objavil kratek opis stanja razvoja nacionalnih ogrodij kvalifikacij po Evropi za leto 2017.

Na kratko je predstavljeno stanje na področju razvoja nacinalnih ogrodij kvalifikacij, njihov pomen in vpliv na različna področja ter pogled v prihodnost. 

Dokument je dostopen v devetih jezikih (žal ne tudi v slovenščini).

Kratek opis stanja razvoja nacionalnih ogrodij kvalifikacij po Evropi za leto 2017   CEDEFOP


14.02.2018 - Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) izpostavlja vrednotenje in priznavanje kot temo leta 2018

  Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) na svoji prenovljeni spletni strani kot temo leta 2018 izpostavlja vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja.

 

Na strani objavljajo tudi seznam projektov na temo vrednotenja, v katerih so kot organizacija sodelovali ali še sodelujejo.


Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si