Orodja po fazah postopka vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja

Spodaj so po fazah postopka vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja našteta orodja, ki jih svetovalci uporabljajo pri svojem delu. Predstavljena so tako orodja, ki smo jih razvili na Andragoškem centru Slovenije, kot nekatera druga orodja, za katera smo presodili, da so svetovalcem pri njihovem delu lahko v pomoč.

image/svg+xml

Sistem NPK je trenutno edini sistem v Sloveniji, ki omogoča formalno potrjevanje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc. Sistem je formalno zaživel leta 2000 s sprejetjem Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, ki ureja postopek in telesa oziroma organe in organizacije, pristojne za pripravo in sprejemanje poklicnih standardov in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti ter pogoje in postopek pridobivanja NPK.

Krovna inštitucija na področju NPK je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kot socialni partnerji na tem področju pa delujejo še Državni izpitni center, Center RS za poklicno in strokovno izobraževanje, zbornice, združenje delodajalcev, poklicna združenja, nevladne organizacije, sindikati ter izvajalci postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Poklicno kvalifikacijo oziroma certifikat je v postopku preverjanja in potrjevanja, kot ga opredeljuje Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, mogoče pridobiti po treh različnih poteh:
-    s potrjevanjem: kandidat pridobi certifikat izključno na podlagi dokazil v zbirni mapi oz. portfoliju,
-    s kombinacijo potrjevanja in preverjanja: kandidat z dokazili v zbirni mapi/portfoliju izkaže le del zahtevanih znanj, spretnosti in kompetenc, za manjkajoči del ga komisija preveri v postopku neposrednega preverjanja,
-    s preverjanjem: kandidat izkazuje na različne načine pridobljena znanja, spretnosti in kompetence izključno v postopku neposrednega preverjanja pred komisijo.

Več informacij najdete na spletni strani NPK in na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča.


Na vrh strani
Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si