Orodja po fazah postopka vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja

Spodaj so po fazah postopka vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja našteta orodja, ki jih svetovalci uporabljajo pri svojem delu. Predstavljena so tako orodja, ki smo jih razvili na Andragoškem centru Slovenije, kot nekatera druga orodja, za katera smo presodili, da so svetovalcem pri njihovem delu lahko v pomoč.

image/svg+xml

Namen in cilji uporabe: Opomnik je namenjen odraslim, ki delajo oziroma so delali kot prostovoljci. Pomaga jim pri zapisu znanja, spretnosti in kompetenc, ki so jih pridobili s prostovoljskim delom. Prostovoljci ob opravljanju prostovoljskega dela namreč le redko razmišljajo o tem, kaj so se naučili in kaj so pridobili sami, čeprav jim prostovoljstvo prinaša veliko spoznanj in izkušenj. Ob opomniku odrasli po korakih ozavestijo prostovoljstvo tudi kot učno izkušnjo in ubesedijo doživljanje prostovoljstva v jeziku ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja. Zato je opomnik še posebej zanimiv za:

- mlade prostovoljce, ki želijo pripraviti kar se da celostno predstavitev svojega znanja, spretnosti in kompetenc pri vstopanju na trg dela, 
- brezposelne, ki želijo pri iskanju zaposlitve delodajalcem predstaviti tudi s prostovoljstvom pridobljeno znanje, spretnosti in kompetence,
- zaposlene na različnih kariernih prehodih,
- prostovoljce z dolgim stažem, ki jim lahko verodostojna dokazila o obsegu in razsežnostih njihovega prostovoljskega delovanja prinesejo družbeno priznanje.

Opomnik lahko prostovoljcem koristi na dveh področjih:
-    pomeni korak na poti do potrdila o prostovoljskem delu; vsak prostovoljec ima po Zakonu o prostovoljstvu namreč pravico do potrdila, ki zajema tudi opis s prostovoljstvom pridobljenih kompetenc (24. člen),
-    celostno potrdilo o prostovoljstvu obogati osebno zbirno mapo oziroma portfolijo in prispeva k večji zaposljivosti odraslih ter njihovemu kariernemu razvoju.

Pomembno: 
-    Opomnik še ne pomeni pridobitve potrdila o prostovoljstvu, ampak pomaga zapisati njegovo vsebino na področju učenja. Potrdilo lahko namreč izda le prostovoljska organizacija oziroma mentor, ki sodeluje s prostovoljcem in ga dobro pozna, vsebovati pa mora vse elemente, ki jih določa Zakon o prostovoljstvu. 
-    Pri pridobivanju potrdil o prostovoljskem delu in umeščanju v portfolijo pomagajo prostovoljcem svetovalci v izobraževanju odraslih.
-    Prostovoljci, ki želijo opisati več različnih prostovoljskih del, s pomočjo opomnika za vsako od njih izdelajo samostojen dokument. Vsako prostovoljsko delo shranijo kot Wordov dokument, vse skupaj pa nato predstavijo mentorju v svoji organizaciji ali več organizacijah, kjer so delali kot prostovoljci. 
-    Prostovoljci, ki so opravljali več različnih del v isti organizaciji, naj bi za vse svoje delovanje v njej prejeli eno potrdilo, ki združuje vsa njihova dela ter vse pridobljeno znanje, spretnosti in kompetence. Prostovoljci, ki so delali v različnih organizacijah, pa naj prejmejo potrdilo v vsaki od njih.
-    Prostovoljci lahko opomnik izpolnjujejo sami ali pa skupaj s svetovalcem ali mentorjem prostovoljstva, odvisno od njihovih jezikovnih in digitalnih kompetenc. Izpolnijo ga lahko samo delno, s tistimi podatki, ki jih imajo sami, preostale podatke pa dopolnijo v prostovoljski organizaciji. 
-    Opomnik je prosto dostopen in ne zahteva registracije. Ne beleži in ne shranjuje osebnih podatkov. Na koncu lahko prostovoljci svoj zapis v Wordu dopolnijo z osebnimi podatki, da v prostovoljskih organizacijah uredijo pridobivanje potrdil. 

Tip: e-opomnik 

Koraki za izvedbo: 

  • Svetovalec predstavi prostovoljcu e-opomnik in njegov namen ter koristi. Pomembno je, da prostovoljec razume, da rezultat opomnika ni potrdilo o prostovoljstvu, ampak pripravljena vsebina za potrdilo o njegovem učenju s prostovoljstvom, potrdilo pa mu bo izdala prostovoljska organizacija.
  • Svetovalec predstavi način izpolnjevanja e-opomnika in pojasni prostovoljcu vse potrebno o osebnih podatkih ter shranjevanju zapisov. 
  • Dogovorita se, ali bo prostovoljec izpolnjeval e-opomnik samostojno ali bo potreboval pomoč.
  • Ko prostovoljec v e-opomniku izdela svoj zapis, ga shrani kot Wordov dokument in ga nato opremi s svojimi podatki. 
  • Shranjen dokument posreduje svetovalcu ali svoji prostovoljski organizaciji, odvisno od dogovora. 
  • Svetovalec po potrebi pomaga prostovoljcu pridobiti potrdilo o prostovoljstvu in ga vključiti v portfolijo. 
  • Čas za izpolnjevanje e-opomnika: 20-30 minut

Rezultat: Izdelan zapis znanja, spretnosti in kompetenc, ki jih je pridobil odrasli pri opravljanju enega ali več prostovoljskih del. Vsako opisano prostovoljsko delo je shranjeno kot Wordov dokument in dopolnjeno z osebnimi podatki. Dokument ali več dokumentov prostovoljec uporabi za pridobitev potrdila o prostovoljskem delu, lahko pa ga vključi tudi v svoj portfolijo.

Dostop: https://vpnz.acs.si/pr


Na vrh strani
Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si