Slovar pojmov
A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

KLJUČNE KOMPETENCE

So nujne za vse in prenosljive med različnimi poklici, predvsem pa posamezniku omogočajo udeležbo v družbi in osebnostni razvoj.

Vir: Kurikul na nacionalni in šols1ki ravni v poklicnem in strokovnem izobraževanju, CPI, maj 2006, str. 13

 

Ključne zmožnosti so kompleksen sistem znanja, spretnosti, ravnanja in stališč, ki jih posameznik potrebuje za učinkovito vključenost v družbo, zaposlitev, za nadaljnje učenje in za osebni razvoj; posameznik naj bi jih pridobil ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja in so osnova za vseživljenjsko učenje. (EK)

Vir: Terminološki slovar o preverjanju in ocenjevanju (delovno gradivo, 4.1.2006)

 

Ključne kompetence so tiste, ki jih vsi posamezniki potrebujejo za osebnostno izpolnitev in razvoj, zaposljivost, socialno vključenost in aktivno državljanstvo. Sestavljajo jih „znanja, spretnosti in odnosi“ in so širše od pojma zgolj (akademskega) „znanja“. Vse ključne kompetence veljajo za enako pomembne, saj vsaka od njih prispeva k uspešnemu življenju v družbi. Lahko se uporabljajo v številnih različnih okoliščinah in kombinacijah. Prekrivajo se in povezujejo: bistveni vidiki enega področja podpirajo kompetenco na drugem. Spretnosti, kot so kritično mišljenje, reševanje problemov, timsko delo, sporazumevalne in pogajalske spretnosti, analitične spretnosti, ustvarjalnost in medkulturne spretnosti, so del vseh ključnih kompetenc.

Referenčni okvir določa 8 ključnih kompetenc:

 • pismenost,
 • jezikovna kompetenca,
 • matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca,
 • digitalna kompetenca,
 • osebnostna, socialna in učna kompetenca,
 • državljanska kompetenca,
 • podjetnostna kompetenca,
 • kulturna zavest in izražanje.

Vir: Evropska komisija, januar 2018KLJUČNE KVALIFIKACIJE

Ključne kvalifikacije (splošne, jedrne, generične) so znanje, spretnosti in sposobnosti, ki so uporabljive v različnih delovnih razmerah, v različnih poklicih, na različnih poklicnih področjih in v različnih življenjskih situacijah. Posameznikom omogočajo poklicno mobilnost in socialno vključenost. Zato naj bi na različnih ravneh zahtevnosti predstavljale jedro vsake, tudi poklicne izobrazbe. Mednje največkrat uvrščajo obvladovanje komunikacije v maternem in tujih jezikih, uporabnega računstva oziroma matematike, dela z informacijami in informacijsko tehnologijo, različnih metodologij za komuniciranje, analize, odločanje, reševanje problemov, organiziranje in obvladovanje sprememb, socialnih razmer, kot so delo z ljudmi, timsko delo, vzpostavljanje stikov in socialnih mrež, uravnavanje konfliktov in pogajanje, učenja in samoizobraževanja, kot je pridobivanje, izbira, razumevanje, osmišljanje in uporaba novega znanja in veščin, podjetništva, vodenja, varovanja zdravja in okolja, stališč in vrednot okolja in podobno. (ZPSI, 2005)

Vir: TERMINOLOŠKI SLOVAR O PREVERJANJU IN OCENJEVANJU (delovno gradivo, 4.1.2006)KOMPETENCE

So razvijajoče se zmožnosti posameznikov, da uporabljajo znanje, spretnosti in sposobnosti za ustvarjalno, učinkovito ter etično delovanje v kompleksnih, nepredvidljivih in spremenljivih okoliščinah v poklicu, družbenem in zasebnem življenju.

Vir: Kurikul na nacionalni in šolski ravni v poklicnem in strokovnem izobraževanju, CPI, maj 2006, str. 12

 

Kompetenca na splošno vključuje kompleksen sistem ne samo znanja in spretnosti, ampak tudi strategij in rutine, ki so potrebne za uporabo tega znanja in spretnosti, prav tako pa tudi ustrezna čustva in stališča ter učinkovito samoregulacijo teh kompetenc. (Weinert, F. E. (2001, str. 45–67), Pušnik 3/2004

 

Kompetence so globalni cilji izobraževanja, ki pomeni sintezo:

 • znanja v smislu obvladanja ter procesiranja vsebin, spoznanj in informacij ob uporabi višjih kognitivnih procesov (vsebinsko znanje),
 • veščin, spretnosti, obvladanja postopkov in metod posamezne stroke ali strokovnega področja (proceduralno znanje),
 • razvoja interesa, motivacije, osebnega odziva posameznika, njegove osebne integritete in socialne vključenosti. (Medveš, 2004)

 

Kompetence so zmožnosti posameznika, da aktivira, uporabi in poveže pridobljeno znanje v kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah (Perrenoud, 1997, Svetlik, 2005)

 

Kompetenca:

 • zmožnost, sposobnost nekaj dobro ali učinkovito opraviti,
 • zmožnost, sposobnost zadostiti zahtevam za določeno zaposlitev (ustrezati pogojem zaposlitve,
 • zmožnost, sposobnost zadovoljiti ali ustrezno opravljati specifične vloge v delovnem procesu. (Muršak, J. Pojmovni slovar za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja, CPI 2002)

Vir: TERMINOLOŠKI SLOVAR O PREVERJANJU IN OCENJEVANJU (delovno gradivo, 4.1.2006)KVALIFIKACIJA

Kvalifikacija je:

 1. Uradni zapis (certifikat, diploma) dosežkov, ki pomenijo uspešen zaključek izobraževanja ali usposabljanja oziroma uspešno zaključeno preverjanje;
 2. In/ali zahtev, ki se od posameznika zahtevajo za vstop ali napredovanje na trgu dela.

Vir: CEDEFOP


Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si