Slovar pojmov
A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s katerim se dokazuje usposobljenost za opravljanje določenega poklica.

Vir: Nacionalne poklicne kvalifikacije

 

Delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti. 

Vir: Zakon o NPK, 2009NEFORMALNO UČENJE

Je vsaka organizirana in namerna izobraževalna dejavnost, ki poteka zunaj formalnega sistema vzgoje in izobraževanja. Izobraževalne aktivnosti so usmerjene na specifično ciljno skupino in načrtovane, vendar redko strukturirane konvencionalno, tj. kot učni predmet. Navadno so naslovljene na specifično ciljno skupino in se izvajajo v okviru različnih okolij in okoliščin, pri katerih pa učenje ni nujno edina oz. poglavitna aktivnost.

Vir: Kurikul na nacionalni in šolski ravni v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Pevec Grm in Škapin, 2006, str. 12-14). 

 

Izobraževanje v katerem učenec in učitelj nista jasno določena ali v katerem se učene uči sam. Neformalno izobraževanje ni vezano na institucije in predvsem, za razliko od formalnega, ne daje spričevala, diplome ali certifikata. Vir: Pojmovni slovar za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja (Muršak, 2002). Izraz označuje izobraževanje, ki je z vidika učenca načrtno. Rezultati neformalnega izobraževanja se lahko ovrednotijo in vodijo v potrjevanje (certifikacijo). Neformalno izobraževanje včasih označujemo tudi kot polstrukturirano učenje. Za razliko od formalnega izobraževanja ne vodi do javnoveljavne (formalne) izobrazbe. Lahko je tudi izobraževanje, kjer vlogi učitelja in učenca nista jasno razmejeni oz. kjer se učenec uči sam. Neformalno izobraževanje ni nujno institucionalizirano, predvsem pa za razliko 293Priloge od formalnega izobraževanja ne daje spričevala ali diplome. Vir: Temeljni pojmi poklicnega in strokovnega izobraževanja 

Vir: Temeljni pojmi poklicnega in strokovnega izobraževanja, Muršak, 2012

 

Učna dejavnosti, ki je ˝vgrajena˝ v načrtovane aktivnosti in ni izrecno zasnovana kot učenje (v smislu določanja učnih ciljev, trajanja oz. učne pomoči), vseeno pa vsebuje pomembne učne elemente. Odrasli se loti neformalnega učenja z namero, gre pa za učenje, ki ne vodi v certificiranje.

Vir: CEDEFOP


Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si