Slovar pojmov
A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

VEČRAZSEŽNOSTNO UČENJE (life-wide learning)

Formalno, neformalno ali informalno učenje, ki poteka skozi celoten razpon življenjskih aktivnosti (osebne, družbene, poklicne) in v katerikoli fazi.

Vir: CEDEFOPVELJAVNOST (AKTUALNOST)

Pri dokazilih o že pridobljenem znanju je pomembno, da so ti še vedno veljavni oziroma, da niso zastareli. Dokazilo mora zagotavljati, da je znanje, ki ga posameznik še ima, še vedno uporabno in ga je posameznik zmožen uporabiti. Veljavnost znanj je odvisna od same vede, ki določeno znanje zahteva, zato je potrebno dokazila presojati tudi glede na trenutno delo kandidata. Veljavna so tudi znanja, ki so izkazana s starejšimi dokazili, če ta podpirajo tudi druga, sodobnejša dokazila, s katerimi posameznik dokazuje, da ta znanja še vedno uporablja. Pri formalnih dokazilih (spričevala, diplome, certifikati) se časovna veljavnost ne presoja, saj pravice, ki iz teh dokazil izhajajo, ne zastarajo. Arbitrarno se presoja, da so primerna znanja, ki niso starejša od petih let, primerna so tista, ki so starejša od petih let, a kandidat z drugimi dokazili dokazuje, da znanja še vedno uporablja. Veljavnost znanj pa je nizka takrat, ko so ta starejša od petih let. 

Vir: Povzeto po NRPVERODOSTOJNOST (AVTENTIČNOST)

Verodostojnost je merilo za oceno dokazil v postopkih vrednotenja, pri čemer se le ta presoja z dveh vodikov – izdajatelja dokazila ter kandidata, ki je dokazilo prejel. Na dokazilih tako potrebujemo podatke o organizaciji, ki je potrdilo izdala (ime organizacije, naslov, kontakt, podpis odgovorne osebe) ter podatke o kandidatu (ime in priimek, datum in kraj rojstva). Dopisi, ki jih izdajajo pravne osebe imajo lahko natisnjeno uradno glavo podjetja s podatki o podjetju, če je dopis izdala državna inštitucija imajo žig, na dopisu je jasno berljiv podpisnik ter številka dopisa in datum izdaje dokumenta. Pri izdelku mora biti preverljivo avtorstvo. Če obstaja dvom v verodostojnost dokumenta, se ta dokument iz postopka vrednotenja izloči. 

Vir: Povzeto po NRP
 VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA (ENIC/NARIC)

Vrednotenje izobraževanja je postopek, v katerem Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport o opravljenem izobraževanju izda mnenje, ki je informativno-svetovalne narave. Mnenje služi kot pomoč pri prepoznavanju in umeščanju tako tujih kot slovenskih listin o izobraževanju.

Vir: e- upravaVSEŽIVLJENJSKO UČENJE

Vse aktivnosti povezane z učenjem v življenju, ki izboljšajo znanje, know-how, spretnosti in kompetence in/ali kvalifikacije iz osebnih, družbenih in/ali poklicnih razlogov.

Vir: CEDEFOPVZAJEMNO PRIZNAVANJE POKLICNIH KVALIFIKACIJ

Priznavanje poklicnih kvalifikacij omogoča posameznikom, da se jim, v skladu s posebnim postopkom priznavanja poklicnih kvalifikacij, omogoči dostop do opravljanja reguliranih poklicev v državah članicah, kjer niso pridobili poklicne kvalifikacije. Gre za udejanjanje na evropski ravni sprejetih poenotenih pravil o priznavanju poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v drugi državi članici zaradi lažjega izvajanja temeljnih svobođčin, kot so prosti pretok delavcev, svoboda ustanavljanja in svoboda opralljanja storitev.

Vir: Portal Gov. si


Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si